Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Elixír tours, s.r.o. se sídlem Holšická 1327, Praha 9 – Újezd nad lesy, IČ: 29026270, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160946, (dále jen „společnost Elixír tours“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, tj. zejména k zasílání informací o produktech, službách, anketách, soutěžích a dalších akcích společnosti Elixír tours.

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v rozsahu bude Elixír tours jako správce zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém byly mnou poskytnuty, zejména jméno, příjmení a emailová adresu, případně další informace, které o mně společnost Elixír tours získala.

Souhlas uděluji na dobu 5 let od dne udělení.

Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Mohu tak učinit elektronicky prostřednictvím e-mailu info@elixirtours.cz nebo písemně na výše uvedené adrese společnosti Elixír tours. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou mi k dispozici níže.

Informace o ochraně osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů: Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty, v souvislosti s objednávkou produktů a služeb správce, respektive uzavřenou smlouvou o zajištění zájezdu či sportovního pobytu mezi Vámi a poskytovatelem jako správcem, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo a adresa bydliště či datum narození.

Účel zpracování osobních údajů: Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, zařazení do databáze správce a přímého marketingu, tedy informací o nabídce produktů a služeb správce či třetích osob včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Oprávnění ke zpracování osobních údajů: Oprávněním ke zpracování osobních údajů je tento Váš souhlas, dále oprávněný zájem správce (zpracování za účelem přímého marketingu) a plnění práv a povinností vyplývající ze závazné objednávky, na jejímž základě dojde k uzavření smlouvy, jakož i vlastní smlouva.

Doba zpracování osobních údajů: Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to na níže uvedených kontaktech správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvolání. Rovněž nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům: K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a další zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování je v souladu s požadavky dle platných právních předpisů a zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů: Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • a) právo na přístup k osobním údajům
  • b) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • c) právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • d) právo požadovat omezení zpracování;
  • e) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • f) právo požadovat přenesení údajů;
  • g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • h) právo na výmaz osobních údajů v určitých případech;
  • i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Povinnost poskytnutí osobních údajů: Neexistuje žádná povinnost, Vaše osobní údaje poskytujete správci zcela dobrovolně. Pro některé služby je však poskytnutí některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud je správci neposkytnete, nebude Vám umožněno tuto službu využívat.

Zabezpečení osobních údajů: Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce zaručuje, že své systémy pravidelně kontroluje a využívá taková bezpečností opatření, která je možné rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům.

Ohledně ochrany osobních údajů s námi můžete komunikovat prostřednictvím následujících kontaktů:

Elektronicky na adrese: info@elixirtours.cz

Telefonicky na tel. čísle: +420 603 44 77 55