PODROBNÉ INFORMACE KE KONÁNÍ REKVALIFIKAČNÍHO KURZU

Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 033/2018-50 s platností do  29.6. 2024, v rozsahu 150 vyučovacích hodin

Název rekvalifikačního programu: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti pohybové metody pilates

Jméno statutárního zástupce vzdělávacího zařízení a garanta kurzu: PhDr. Olga Huspeková (instruktor pilates, zdravotního cvičení, výživový poradce a sportovní dietolog, zástupkyně autorizované osoby s povolením vést zkoušku) Další vyučující: Kateřina Růžičková (Matt 1, 2, 3, specifické skupiny). Mgr. Radomíra Brejlová (anatomie, BOZP)

Profil našeho absolventa (co ovládá absolvent na konci kurzu):
* Disponuje základními znalostmi anatomie
* Zná pravidla správného držení těla a jednotlivé vady držení těla (lordóza, skolióza, kyfóza…)
* Zná specifika jednotlivých věkových skupin pro pohybovou činnost – děti, senioři, atd.
* Ovládá základní principy a pravidla pohybové metody pilates + jednotlivé cviky
* Dokáže aplikovat tato pravidla do lekcí pilates
* Rozlišuje specifika individuálních a skupinových lekcí
* Dokáže diagnostikovat problémy pohybového aparátu klienta
* Umí metodicky vést lekci a komunikovat dle základních pravidel
* Zná základní cviky podle stupně pokročilosti klienta
* Zná specifika speciálních skupin – děti, těhotné, po porodu, obézní, atd.
* Ovládá základy první pomoci při úrazu, bolesti, atd.
* Aplikuje základy ergonomie – škola zad

Vzdělávací program obsahuje tyto předměty (tematické celky):
Pilates – historie, vývoj, směry, principy a pravidla, pojmosloví, názvosloví
Pilates ve zdravotním cvičení i v klasické verzi, specifikace jednotlivých skupin
a věkových kategorií, zásobník cviků
Pilates s pomůckami a nářadím
Základy anatomie – úvod do anatomie, diagnostika pohybového aparátu
Metodika vedení lekcí – skupinové, individuální

Jak probíhá výuka standardního kurzu rozděleného do 6 víkendů?

1. teoretická část – 80 vyučovacích hodin (45 min) – rozdělených do 5 víkendů (sobota-neděle)

Prvních pět víkendů je koncipovaných takto:
začátek vždy v sobotu od 11:00 a v neděli 9:00 hod., po 1,5 hod jsou pauzy na WC
od 12:10 – 13:10 hodinová pauza na oběd
konec výuky je v sobotu v 18.20 hod. a v neděli 16:20 hod.
Poslední šestý víkend je praktickou přípravou ke zkouškám:
začátek 8:30 hod.
konec 17:00 hod. s hodinovou pauzou na oběd

Během celé teoretické části bude uchazeč absolvovat tzv. „náslechové“ lekce vedené vyučujícími lektory, které jsou součástí praxe a při nichž vyučující lektor kontroluje pokroky jednotlivých uchazečů. Náročnost lekcí se bude zvyšovat postupně.

2. praktická část – 70 hodin (60 min)

– Šestý víkend je již počítán jako praktická příprava pod dozorem lektora (celkem 20 hodin)
– Do praktické části se započítávají náslechové lekce (celkem je nutné absolvovat 20 lekcí) – 20 hodin „náslechů“ = lekce, které navštívíte jako klient, z těchto lekcí vypracujete dotazník (bude Vám zaslán při začátku kurzu), tzn. 20 náslechových dotazníků = 20 hodin práce na dotazníku
– 10 hodin přípravy pro vedení vlastních lekcí – sestavení lekce dle zadaných specifik, prezentace lekce, příp. video

NÁSLECHOVÁ LEKCE: lekce, na kterou jdete cvičit a pak z ní vypracujete dotazník. V rámci kurzu budete moc využívat i databázi předtočených lekcí na portálu www.elixironline.cz  s 20% slevou na předplatném (přístup do databáze knihovny 500 předtočených videí, členství vychází od 165 Kč měsíčně, vy získáte ještě 20% slevu), které můžete sledovat včetně plánovaných živých online lekcí. Dále získáte možnost zdarma navštívit 10 lekcí v Elixír studiu po dobu trvání kurzu.

3. Zkouška

Od roku 2015 spadají rekvalifikační kurzy do soustavy národních kvalifikací, které mají za cíl garantovat kvalitu rekvalifikačních kurzů. Kurz, který získá akreditaci MŠMT je od tohoto roku (a v případě, že disponuje možností vést národní zkoušku), veden jako špička v oboru. Jsme rádi, že se nám podařilo splnit veškeré náročné podmínky pro získání akreditace a vedení národní zkoušky pro náš kurz. Naši lektoři jsou zároveň zkušebními komisaři a Elixír studio je oficiálně schváleno jako zkušební prostor. Naši uchazeči tedy mohou skládat zkoušku „doma“.

Organizační informace:
Místo: Výuka (teoretická) probíhá v Powerfit private fitness, Lužická ulice č.1893 A – Jiřího z Poděbrad

Jak probíhá zkouška?

ZKOUŠKA JE SAMOSTATNĚ ZPOPLATNĚNA (2.500 Kč bez DPH) Hospodářskou komorou ČR.
Celkový čas zkoušky: 2 – 2,5 hod.
– Teoretická část zkoušky – test z obecného přehledu + test pilates
– Praktická část zkoušky – příklady vedení lekcí, specifika, modifikace

Veškeré informace a podmínky zkoušky naleznete ZDE: www.narodnikvalifikace.cz (pod „instruktor pilates“). Zkouška je opravdu náročná, ale my Vás na ni skvěle připravíme! 

JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ?

Jmenný seznam zástupců autorizované osoby naleznete ZDE!

Kateřina Růžičková
manažer Elixír Akademie

Pro bližší informace, dotazy a rady se mi prosím ozvěte:

e-mail: info@elixirakademie.cz

tel.: +420 777 270 120

 

KONTAKTUJTE NÁS!
Pro bližší informace, dotazy, rady…
PhDr. Olga Huspeková,
CEO/Founder
Tel.: + 420 603 447 755
REKVALIFIKACE Instruktor ZTV

TERMÍNY kurzu 2024 – registrace již otevřena:

27. – 28. 1. 2024
24. – 25. 2. 2024
23. – 24. 3. 2024
27. – 28. 4. 2024
18. – 19. 5. 2024
15. – 16. 6. 2024

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ instruktor zdravotní tělesné výchovy

AKREDITACE MŠMT čj.: MSMT-14807/2022-2 s platností do červen 2025 (150hod)

Co je ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA?

Metoda, která kombinuje různé druhy cvičení: pilates, joga, fitness, kardio trénink… tak, aby vyhověla aktuální individuální potřebě klientů. Na lekce ZTV tedy dorazí klient, který má již určitá omezení – pohybová (po operaci, chybné držení těla, pohybová omezení,…) nebo zdravotní (cukrovka, vysoký krevní tlak, epilepsie,…) a řádný instruktor ZTV ví, jak na tyto potíže zareagovat a jak připravit lekci s ohledem na tato omezení. Cílem ZTV je korekce pohybových i zdravotních obtíží – nenahrazuje fyzioterapii ani nespadá pod pojem rehabilitace ve zdravotním slova smyslu. Kurz ZTV je skvělým doplňkem k jimému profesnímu vzdělání – fyzioterapeutům rozšíří povědomí o komplexní péči o tělo, masérům pomůže odhalit důvody špatného držení těla, instruktorům jiných pohybových aktivit může sloužit jako pomocník při přípravě lekce. Pokud  se chce absolvent začít věnovat problematice vedení skupinových lekcí zdravotní tělesné výchovy, pak je tento kurz velmi kvalitním startem.

Profil absolventa kurzu:

 • Absolvent je schopen zodpovědně připravit a vést lekci zaměřenou na zdravotní tělesnou výchovu a to i pro specifické skupiny klientů (senioři, děti, obézní, s vadným držením těla, s bolestmi zad, po porodu, po operacích, atd.)
 • Disponuje znalostmi z oblasti anatomie, vývojové kineziologie, diagnostiky a ovládá metodiku přípravy lekce
 • Je schopen modifikovat cviky a pohyby dle individuálních potřeb klienta s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav, rizika, omezení, potíže
 • Chápe principy na jejichž základě připravuje lekci a je schopen vytvořit lekci pomocí komparace několika pohybových směrů (zdravotní cvičení, pilates, joga, pomalé formy cvičení, atd.)

CENA KURZU: 14.900,-

 • při platbě do 31.10.2023 cena 14.900,- od 1.11.2023 cena 15.900,-

TERMÍNY kurzu 2024 – registrace již otevřena:

27. – 28. 1. 2024
24. – 25. 2. 2024
23. – 24. 3. 2024
27. – 28. 4. 2024
18. – 19. 5. 2024
15. – 16. 6. 2024

VÝUKA: Praha 2, Lužická 9, Powerfit

Vždy sobota od 11:00 – 18:30 a neděle od 9:00 – 16:30 s hodinovou pauzou na oběd.

Teoretická část: 50hod (výklad, přednášky)

Praktická část probíhá současně s teoretickou částí: 70hod + 30hod samostatné práce (10x navštívení náslechové lekce jako aktivní cvičenec – zprostředkováno Elixír studiem/Elixír online), 10x vypracování náslechového dotazníku, 10x „domácí úkol“ – zadání od lektorů kurzu)

NÁPLŇ KURZU:

Vzdělávací program se zaměří na problematiku práce instruktorů v zdravotní tělesné výchově – procvičení s tělesně oslabenými mimo oblast zdravotnictví, a jeho hlavním cílem je poskytnout v této oblasti skutečně kvalitní vzdělání. Kurz tak reaguje na zcela tristní stav instruktorů, vedoucích lekce zdravotního cvičení, a to zvláště v případě specifických skupin např. klientů – seniorů nebo klientů po úrazech, kteří potřebují zcela mimořádnou péči. Kurz uchazeči poskytne nejen plnohodnotné vzdělání od zkušených odborníků, ale také možnost vývoje a lepšího uplatnění na trhu práce.

V kurzu se dozvíte mimo jiné informace o:

 • anatomii těla s ohledem na využití v ZTV
 • základní pohybovou diagnostiku a vývojovou kineziologii
 • specifické skupiny: lordoza, kyfoza, skolioza
 • specifické skupiny: obézní, senioři, po porodu, těhotné, děti, po operacích,…
 • zásobníky cviků
 • pomůcky: theraband, overball, foam roller,…

ZKOUŠKA:

Poslední den výuky se píše test – teoretická část zkoušky. Následně jsou vypsány termíny praktické části, na které se uchazeč přihlašuje individuálně. Zkouška probíhá před dvou-tří člennou komisí. Podmínkou účasti u zkoušek je 80% účast v kurzu a splnění náslechových lekcí – vše probíhá v rámci kurzu není třeba na náslechy jezdit zvlášť! Výsledkem úspěšné zkoušky je OSVĚDČENÍ o rekvalifikaci – na jeho základě obdržíte živnostenské oprávnění pro vedení vlastních lekcí s názvem „Zdravotní tělesná výchova“ (pozor! nejedná se o osvědčení opravňující k vedení TĚLESNÉ VÝCHOVY na ZŠ nebo SŠ! Toto spadá do kompetence vysokoškolského vzdělání na FTVS!)

 

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ: k přihlášení využijte níže uvedený přihlašovací formulář. Následně obdržíte zálohovou fakturu – do sedmi dní je třeba uhradit nevratnou zálohu 3000,-, ktera slouží jako garanční poplatek Vašeho místa v kurzu i jako storno poplatek v případě Vaší neúčasti. Více o STORNO PODMÍNKÁCH ZDE!

 

PŘIHLÁŠKA: Vyplňte CELOU ADRESU, včetně města a PSČ. Údaje z přihlášky slouží jako fakturační.

Ing. Eva Behenská, MBA
Výkonná ředitelka Elixír Akademie
KONTAKTUJTE NÁS!
Pro bližší informace, dotazy, rady…
Tel.: 739 630 454